Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

IRC

Prof.Dr.Seshananda Sanjel
Chairman
seshanandasanjel24@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Poojan Kumar Rokaya
Member Secretary
director@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Mr. Nishant Lama
Member
nishant.tmg@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Sandeep Shrestha
Member
sandeepshrsth1@gmail.com
87520355
KAHS
Ms. Monika Lama
Member
monilama2074@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Umesh Aryal
Member
aryalumesh@gmail.com
87520355
KAHS
Ms.Pragya Shrestha
Member
pragyashrestha@gmail.com
087-520355
KAHS
Mr.Tanka Mahat
Member
mahattanka09@gmail.com
087-520355
KAHS

IRC Document