Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

IRC

Prof.Dr.Seshananda Sanjel
Chairman
seshanandasanjel24@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Poojan Kumar Rokaya
Member Secretary
director@kahs.edu.np
87520355
KAHS
Dr.Suryaman Manyangbo
Member
suryaman77@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Sandeep Shrestha
Member
sandeepshrsth1@gmail.com
87520355
KAHS
Ms. Monika Lama
Member
monilama2074@gmail.com
87520355
KAHS
Dr.Kushal Bhattarai
Member
kushalbhattarai.biochemistry@gmail.com
87520355
KAHS

IRC Document