Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

Chet Bahadur Rokaya

Chet Bahadur Rokaya
Administrative Support
store@kahs.edu.np
9848302925
KAHS