Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

Megh Raj Budha

Megh Raj Budha
Administrative Support
budha.megh2002@gmail.com
9849030342
KAHS