Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

Makendra Bahadur Shahi

Makendra Bahadur Shahi
Administrative Support
dept.finance@kahs.edu.np
9841967152
KAHS