Karnali Academy of Health Sciences(KAHS)

Jumla,Karnali, Nepal

Amrit Bahadur Bhandari

Amrit Bahadur Bhandari
Administrative Support
amritbdrbhandari@gmail.com
9851025826
KAHS

Central-Admin